Чи може бути звільнений солдат строкової служби у запас під час воєнного стану у зв’язку із необхідністю догляду та піклуванням за батьком або матір’ю, які отримали інвалідність ІІ групи?

Правові підстави для дострокового звільнення військовослужбовця у запас

Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі – Закон) визначено, що проходження військової служби здійснюється громадянами України – у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом.

Одним із видів військової служби є строкова військова служба.

Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

Законом передбачено, що строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються: для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, – до 18 місяців; для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра, – до 12 місяців (ч. 1 ст. 23)

Під час дії особливого періоду для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений цією статтею, військова служба продовжується понад встановлені строки: у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до термінів, визначених рішенням Президента України, крім випадків, визначених пунктами “б”, “в”, “г” частини другої, пунктами “б”, “в”, “г”, “ґ”, “д”, “е” частини третьої статті 26 цього Закону; з моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) – до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених пунктами “б”, “в”, “г” частини другої, пунктами “б”, “в”, “г”, “ґ”, “д”, “е” частини третьої статті 26 цього Закону (ч. 9 ст. 23)

Отже, із зазначеного стає зрозумілим, що з моменту введення воєнного стану строкова військова служба продовжується понад встановлені строки до оголошення демобілізації, або до настання випадків встановлених Законом.

Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби (п. а ч. 1 ст. 26)

Військовослужбовці строкової військової служби звільняються із служби за сімейними обставинами – у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати (п. «в» ч. 2 ст. 26)

При цьому відповідно до абз. 9 ч. 1 ст. 18 Закону від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

Таким чином, військовослужбовець строкової служби під час дії військового стану у випадку, коли його батько чи мати отримали інвалідність I чи II групи має право, за його бажанням, на звільнення із служби за сімейними обставинами.

Порядок подання заяви про звільнення у запас та її розгляду

Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про проходження військової служби громадянами України (ч. 7 ст. 26).

Відповідно до пунктів 213 – 215 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 року № 1153/2008 військовослужбовці строкової військової служби можуть бути звільнені зі строкової військової служби достроково відповідно до пунктів “б”, “в”, “г” частини другої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

У разі надходження рапорту від військовослужбовця або заяви від його родичів про дострокове звільнення в запас за сімейними обставинами командир військової частини зобов’язаний надіслати у триденний строк до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання сім’ї військовослужбовця запит для перевірки його сімейного стану.

Керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, одержавши документи від командира військової частини або заяву безпосередньо від родичів військовослужбовця про дострокове звільнення в запас, призначає комісію, яка перевіряє в десятиденний строк сімейний стан родичів військовослужбовця. За результатами перевірки складається акт обстеження, який надсилається для розгляду керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний у триденний строк розглянути документи про дострокове звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби і за наявності законних підстав надіслати їх командиру військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надає заявнику відповідь про причини відмови і повідомляє про це командира військової частини, де проходить службу військовослужбовець.

Командир військової частини не пізніше трьох діб після отримання від керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, зобов’язаний:

За наявності законних підстав для дострокового звільнення військовослужбовця, надіслати документи за підпорядкованістю. Рішення про дострокове звільнення військовослужбовця приймається не пізніше ніж через три дні з дати надходження відповідних документів начальником штабу виду Збройних Сил України, оперативного командування, а для військових частин центрального підпорядкування – начальником структурного підрозділу Генерального штабу Збройних Сил України, який відповідає за кадрову роботу. Командир військової частини на підставі одержаного рішення не пізніше ніж через три дні звільняє військовослужбовця достроково в запас за сімейними обставинами;

У разі відсутності законних підстав для дострокового звільнення із строкової військової служби надати відповідь керівнику обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (заявнику) із зазначенням причин відмови.

Грошове, продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців, які звільняються зі строкової військової служби, здійснюється відповідно до законодавства.

Військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби у запас, командування військової частини видає обліково-послужну картку, припис, службову характеристику та медичну книжку.

Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть бути звільнені в запас у власному цивільному одязі.

На підставі викладеного стає зрозумілим, що ініціювати питання дострокового звільнення із строкової військової служби під час дії воєнного стану може як сам військовослужбовець шляхом подання рапорту командиру військової частини, так і його родичі шляхом подання письмової заяви до командира військової частини де перебуває на службі військовослужбовець, або до керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання членів сім’ї. При цьому рапорт, або заява має бути розглянута у встановленому порядку, та за результатами її розгляду військовослужбовець має бути звільнений у запас, або ж за відсутності підстав для звільнення має бути надана письмова відповідь з відповідними обґрунтуваннями відмови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *